menu

Portal Turystyczny Blizejslonca.pl
 
Strona główna > Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Tramp Travel Holidays International

1.Zawarcie umowy:
Organizatorem imprez jest „Tramp Travel Holidays International Sp.z.o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Barlickiego 23 zwanym dalej Organizatorem posiadającym zezwolenie nr 182, nr KRS 0000131856, chyba, że w katalogu zaznaczono innego organizatora.
Zawarcie umowy z biurem organizującym o udział w wycieczce następuje w formie pisemnej, w momencie podpisania przez uczestnika umowy-zgłoszenia, warunków uczestnictwa oraz dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 40% ogólnej należności. Wpłatę pozostałej części należności należy dokonać na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy pod rygorem rozwiązania umowy i skreślenia z listy uczestników. Warunki uczestnictwa oraz program imprezy są integralną częścią umowy.
Organizatorem wszelkich imprez fakultatywnych realizowanych w krajach pobytu jest przedsiębiorca z kraju pobytu , jeśli nie zostanie określone inaczej w ofercie imprezy.
2.Świadczenia i ich zmiany:
Uczestnik ma prawo wymagać realizacji ustalonego w umowie programu wycieczki oraz ilości świadczeń objętych umową, opisanych w katalogach lub innych ofertach. Opłacone w Polsce świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane po przyjeździe na miejsce pobytu. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń nie upoważnia do zwrotu zapłaconej kwoty. W przypadku ofert lub umów nie posiadających dokładnie określonego miejsca zakwaterowania organizator gwarantuje jedynie określoną kategorię zakwaterowania. i niekoniecznie będzie to obiekt przedstawiony w katalogu lub ofercie sprzedaży. W przypadku nieprzewidzianych dla organizatora zmian zastrzega się prawo do zmiany programu lub zakwaterowania na równorzędną lub wyższą kategorię określoną według przepisów kraju pobytu . Organizator nie zapewnia opieki pilota podczas przejazdu.
3.Odwołanie imprezy:
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku braku zakładanego przez organizatora minimum grupy na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, jak i w przypadku wystąpienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa. W przypadku odwołania imprezy przysługuje uczestnikom prawo zwrotu całości wniesionych opłat. Uczestnikowi przysługuje pełny zwrot kosztów imprezy w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie biura organizującego, jak zmiana ceny, terminu, standardu imprezy dokonanych przed rozpoczęciem podróży. Organizator powiadamia klienta na piśmie o odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń co najmniej na 7 dni przed datą planowanego rozpoczęcia imprezy.
4. Zmiany terminu, rezygnacje:
Zmiana w umowie dokonana z inicjatywy klienta jest wiążąca jedynie w przypadkach gdy dokona jej biuro Organizatora lub potwierdzi na piśmie zmianę dokonana przez agenta. Od zmiany pobiera się opłatę 60zł, niezależnie od opłat za świadczenia.
Uczestnik ma prawo w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży zrezygnować z zamówionych świadczeń, jednakże z tego tytułu zobowiązany jest do zapłaty rekompensaty- kosztów rezygnacji. Koszty rezygnacji naliczane są od wartości wszystkich zamówionych świadczeń.
W przypadku cen składających się z ceny złotówkowej i walutowej koszt waluty przelicza się po kursie NBP sprzedaż na dzień rezygnacji. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej skierowanej bezpośrednio do Organizatora. Za datę przyjęcia rezygnacji uważa się datę wpłynięcia rezygnacji do Organizatora.
Koszty rezygnacji liczone od osoby:
A/ do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy – opłatę manipulacyjną w wysokości 60,00 zł
B/ 20% ceny imprezy przy rezygnacji od 44 do 30 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
C/ 40% ceny imprezy przy rezygnacji od 29 do 14 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
D/ 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 13 do 7 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy
E/ 100% ceny imprezy przy rezygnacji od 6 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy.
W przypadku wyjazdu w ramach grupy powyżej 12 osób koszty rezygnacji wynoszą 100%ceny imprezy od osoby niezależnie od terminu rezygnacji.
Za równoznaczne z rezygnacją uważa się gdy uczestnik nie zgłosi się na miejsce zbiórki. Dopuszcza się możliwość wskazania przez uczestnika osoby spełniającej warunki umowy i przejmującej jego wszystkie obowiązki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej 60zł od osoby niezależnie od terminu zgłoszenia rezygnacji i kosztów poniesionych przez Organizatora. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków umowy na osobę spełniającą warunki umowy jest skuteczne w momencie pisemnego poinformowania Organizatora lecz nie może nastąpić później niż w terminie 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za wszelkie opłaty na rzecz Organizatora należne w wyniku dokonania zmiany klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie
5. Odpowiedzialność organizatora, reklamacje:
Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy i zapewnienie świadczeń zgodnie z przedstawioną ofertą sprzedaży. Jeżeli świadczenia te nie zostaną zrealizowane lub ich jakość odbiega od postanowień uczestnik ma prawo do reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia nie mniej w przypadku negatywnego załatwienia skargi przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora uczestnik ma obowiązek wnieść reklamację do Zarządu Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy.
Po tym terminie reklamacja może nie być uwzględniona. Rozpatrywane będą jedynie reklamacje potwierdzone przez przedstawiciela Organizatora np. rezydent, pilot, recepcja obiektu. Ewentualne roszczenia w przypadku ofert typu „Joker” lub „Last minute” są ograniczone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane postojami na granicy, trudnymi warunkami atmosferycznymi, odmowa wjazdu uczestnika do kraju docelowego lub tranzytowego itp. Oraz tzw. „siły wyższe”.
Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które spowodowane było działaniami lub zaniechaniami klienta, osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, których nie można było przewidzieć ani uniknąć oraz siłą wyższą.
Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi ograniczona jest do maksymalnej kwoty dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika:
Klient ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z podania niewłaściwych, niepełnych, lub nie zaktualizowania danych. W trakcie trwania imprezy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek pilota lub opiekuna grupy oraz do zachowania się nie rażącego pozostałych uczestników grupy oraz obsługi.
Uczestnik jest obowiązany do posiadania w trakcie realizacji imprezy ważnych dokumentów. Zobowiązuje się uczestnika do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce., krajach tranzytowych i docelowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne kłopoty uczestnika na granicach. W przypadku odmowy wjazdu do kraju tranzytowego lub docelowego Organizator nie zwraca należności za niewykorzystane świadczenia. W takim przypadku uczestnik wraca do kraju na własny koszt. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ze swojej winy podczas pobytu oraz podróży. Organizator nie świadczy usług poszportowo – wizowych dla obcokrajowców, w przypadku uczestnictwa w imprezie osoby posiadającej paszport inny niż polski do wszelkich formalności wizowych zobowiązany jest osobiście właściciel paszportu. Do autokaru można zabrać bagaż o masie nie przekraczającej 20 kg na osobę i o rozmiarach nie przekraczających 40x60x80cm. Bagaż większy (cięższy) lub o wartości przekraczającej 500zł na osobę klient obowiązany jest zgłosić pisemnie wcześniej w biurze Organizatora lub pisemnie obsłudze autokaru celem jego dodatkowego zabezpieczenia. Bagaż ponadwymiarowy lub powyżej 20kg można zabrać po uzyskaniu pisemnej zgody organizatora. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z informacjami zawartymi w materiałach Organizatora jak katalogi oferty itp.
7. Cena imprezy:
Cena imprezy jest ceną umowna i nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W innych przypadkach może być podwyższona gdy : nastąpił wzrost kosztów transportu, wzrost ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut raz innych opłat urzędowych. Ceny walutowe przeliczane po kursie NBP sprzedaż - pieniądze w dniu ostatecznej wpłaty.
8. Ubezpieczenie:
Organizator dokonuje ubezpieczenia grupowego uczestników w przypadku imprez z dojazdem zorganizowanym składającego się z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), kosztów leczenia zagranicą (KL) oraz często bagażu (w przypadku ubezpieczenia bagażu prosimy o informowanie się czy jest ono zawarte w pakiecie). Polisę ubezpieczeniową Gerling posiada pilot lub inny opiekun grupy. Informujemy, iż w niektórych przypadkach w momencie wystąpienia szkody za granicą uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia, a zwrotu domagać się może po powrocie bezpośrednio w stosownej firmie ubezpieczeniowej. W tym przypadku wszystkie wydatki muszą być potwierdzone rachunkami. W przypadku imprez w których Organizator nie zabezpiecza dojazdu lub imprez w cenie których nie zawarto ubezpieczenia uczestnik jest zobowiązany do wykupienia takiej polisy tzn. zawarcia polisy ubezpieczeniowej przed wyjazdem oraz do przekazania numeru polisy oraz nazwy firmy ubezpieczeniowej Organizatorowi. Za niedopełnienie tego obowiązku odpowiedzialność ponosi uczestnik. Klient ma prawo zawrzeć z firmą ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
Ubezpieczycielem jest: Gerling Polska S.A. oddział regionalny Katowice, M. Skłodowskiej-Curie 22 Przy ubezpieczeniu obowiązują ogólne warunki ubezpieczenia osób ustalane przez TU Gerling Polska S.A.
9. UWAGA !
W przypadku braku pełnych danych osobowych w momencie zgłaszania klientów na imprezę oraz braku wpłaty zaliczki w wysokości 40% przy podpisaniu umowy przez klienta, a także braku całkowitej wpłaty przez agenta za imprezę na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia, zastrzegamy sobie prawo skreślenia z listy uczestników.
10. Warunki wystawiania faktur
Faktury za imprezy organizowane przez Tramp Travel Holidays International Sp.z.o.o wystawiane będą do 14 dni od momentu zakończenia imprezy. Faktury będą wystawiane zgodnie z informacją zawartą na umowie zgłoszeniu. Warunkiem wystawienia faktury jest otrzymanie upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury przed datą realizacji usługi wyłącznie po otrzymaniu 100 % należności za imprezę turystyczną (warunek ten nie dotyczy instytucji gdzie dopuszcza się odroczony termin płatności 2 tygodnie).
11. Podstawy prawne
Umowa opiera się o przepisy Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych ( DzU nr 133 poz. 884 ze zmianami ) oraz Kodeksu Cywilnego.Egzotyczne wycieczki do Azji Copyright 2003 by Tramp Travel. Created by Nets & i-matix
TRAMP TRAVEL HOLIDAYS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 23
tel./fax: 033/ 828 19 80, 828 19 90, 822 70 89
e-mail: biuro@tramptravel.com.pl